Chandrasekhar Nagarajan

chandru [at] cs [dot] utah [dot] edu

comic source
:)
:)